Aktualności

Wystawa Hodowlana Młodzieży Rasy Śląskiej -10.09.2016 - Lubomierz - lista koni

2016-09-13 10:58

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami i galerią z VI Wystawy Hodowlanej Młodzieży Rasy Śląskiej, która odbyła się 10 września 2016 r. w Lubomierzu.

GALERIA                               WYNIKI 

 

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni w Jeleniej Górze zawiadamiają, iż Wystawa Koni Hodowlanych (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich rasy śląskiej), rozpocznie się o godzinie 10:00 - 10 września 2016 r. (sobota) w Lubomierzu.  

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin 

Lista koni 

 

 Informacja dla wystawców:


Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w sobotę (plac przy ul. Majowej -trasa na Oleszną Podgórską)

-odbiór numerów startowych - sobota 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej (10 zł)

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień )

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK  (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

2016-09-02 07:37

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wało zno­we­li­zo­wane pro­gramy ho­dowli dla koni ras zim­no­krwi­stych oraz ar­den pol­ski. Zmiany do­ty­czą prób użyt­ko­wo­ści i mogą być sto­so­wane od 5 wrze­śnia 2016 roku.

 

Ogiery zimnokrwiste - prawo wpisu do ksiąg - terminy wystaw/sprzedaży/

2016-09-02 07:27

Jesień to go­rący okres dla wła­ści­cieli ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpisu do księgi bę­dzie można uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­daży zor­ga­ni­zo­wa­nych na te­re­nie ca­łego kraju. Na każ­dej wy­sta­wie oce­nie zo­sta­nie pod­da­nych od kilku do kil­ku­dzie­się­ciu ogie­rów ras zim­no­krwi­stych, a na dwóch au­kcjach oce­niane będą ko­nie ar­deń­skie. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym ter­mi­na­rzem au­kcji:

terminy_aukcji_2016

A już nie­ba­wem pierw­sze emo­cje zwią­zane z Ogólnopolskim Czempionatem Ogierów ras Zimnokrwistych, który od­bę­dzie się 10 wrze­śnia w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

Serdecznie za­pra­szamy!

 

Już do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

2016-09-02 07:15

Polski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książki: „The KWPN horse. Selection for per­for­mance” i wła­śnie zo­stała wy­dana pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czynu”.

Książka  sta­nowi kom­pen­dium wie­dzy na te­mat oceny eks­te­rieru koni spor­to­wych w po­łą­cze­niu z ich użyt­ko­wo­ścią. Szczegółowo opi­sane są w niej kry­te­ria bu­dowy, oceny cho­dów oraz sko­ków lu­zem.  W pu­bli­ka­cji tej dro­bia­zgowo zo­stały przed­sta­wione ko­nie wierz­chowe KWPN (ze skró­tem RP) oraz ko­nie Tuigpaarden (TP), które sta­no­wią od­dzielny dział w księ­dze. Bardzo waż­nym ele­men­tem książki są  szcze­gó­łowe ry­sunki po­ma­ga­jące zro­zu­mieć i zwi­zu­ali­zo­wać dany roz­dział, jed­nak to czym wy­róż­nia się ta książka są filmy po­ka­zu­jące i oma­wia­jące każdy z cho­dów oraz ele­men­tów oceny sko­ków lu­zem (do­stępne po­przez kody QR).

Książka bę­dzie dys­try­bu­owana TYLKO przez PZHK i OZHK/​WZHK. Cena 75 zł. Dla człon­ków OZHK/​WZHK i Związków Rasowych z ure­gu­lo­waną, bie­żącą składką człon­kow­ską cena 55 zł. W przy­padku wy­syłki pocztą na­leży do­li­czyć koszty w wy­so­ko­ści 5 zł/​egz.

Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 21 sierpnia - Rybnica - galeria Katarzyny Brody

2016-08-24 13:17

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z I Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami, która odbyła się 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w Rybnicy.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim wystawcom którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie źrebiąt do Pokazu oraz rodzinie państwa Chomów, za udostępnienie przepięknego obiektu na potrzeby tej wyjątkowej imprezy, pozytywną atmosferę oraz ogromne zaangażowanie. 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii autorstwa Katarzyny Brody

Galeria 

Zapraszamy do obejrzenia galerii autorstwa Eweliny Skórzewskiej

Galeria 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki

___________________________________________________________________

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami rozpocznie się o godzinie 10:00 - 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w Rybnicy.  

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin 

Lista koni 

Potwierdzeniem uczestnictwa w Wystawie jest wpłacenie kwoty 60 zł (do 7 sierpnia 2016) od zgłoszonej klaczy ze źrebakiem na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - Premiowanie źrebiąt Rybnica 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

 

Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres trwania zawodów, słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.

DALZ 2016 II ELIMINACJA - 28.08.2016 - STAJNIA AGRO-PODKÓWKA ŚWIDNIK

2016-08-22 10:24

Z inicjatywy Gospodarza II Eliminacji DALZ 2016 - Anny i Tomasza Stelmach - Starosta Powiatu Kamiennogórskiego ufundował przepiękny Puchar dla najlepszego zaprzęgu Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Zaprzęgowej podczas II Eliminacji w Stajni Agro-Podkówka Świdnik, która odbędzie się już 28 sierpnia.
Nagroda trafi w ręce uczestnika, który osiągnie najlepszy wynik w próbie zręczności powożenia. A więc trenujcie kegle, bo Puchar czeka na swego Zwycięzcę !!!!


więcej na : https://www.facebook.com/events/2101607846731560/

zgłoszenie 

oświadczenie 

program  

propozycje 

 

Wyniki kwalifikacji ogierów do ZT Książ

2016-08-10 07:37

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wyni­kami kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich  oraz ras szla­chet­nych  do Zakładu Treningowego w Książu, która od­była się we wto­rek, 16 sierp­nia 2016 r.

 

 

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów rasy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu za­przę­go­wym w ZT Książ.

 

 Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie oceny ogie­rów szla­chet­nych pla­no­wane jest na go­dzinę 8:00, a ogie­rów rasy ślą­skiej – na go­dzinę 11:00. Właścicieli ogie­rów rasy ślą­skiej pro­simy o przed­sta­wie­nie koni do ko­mi­syj­nego po­miaru o godz. 9:30. W ka­ta­logu za­miesz­czone są rów­nież postanowienia ogólne oraz postanowienia szczegółowe, do­ty­czące kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów w ZT Książ.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

2016-08-10 07:34

Poniżej za­miesz­czamy ofi­cjalną od­po­wiedź Ministra Rolnictwa na ko­lejne wy­stą­pie­nie PZHK w spra­wie ob­ję­cia koni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­nich:

 

 

Finansowanie_​2016_​odpowiedz_​01

Finansowanie_​2016_​odpowiedz_​02

Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami 21 sierpnia - Rybnica - Regulamin, Lista koni

2016-08-08 12:52

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami z I Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami, która odbyła się 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w Rybnicy.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim wystawcom którzy włożyli swój trud w przygotowanie źrebaków do Pokazu oraz rodzinie państwa Homów, za udostępnienie do dyspozycji przepięknego obiektu na potrzeby tej wyjątkowej imprezy, pozytywną atmosferę oraz ogromne zaangażowanie. 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii autorstwa Eweliny Skórzewskiej

Galeria 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki

 

 

 

 

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż Premiowanie Źrebiąt Pod Matkami rozpocznie się o godzinie 10:00 - 21 sierpnia 2016 r. (niedziela) w Rybnicy.  

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 7 sierpnia 2016 r.

 

Regulamin 

Lista koni 

Potwierdzeniem uczestnictwa w Wystawie jest wpłacenie kwoty 60 zł (do 7 sierpnia 2016) od zgłoszonej klaczy ze źrebakiem na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - Premiowanie źrebiąt Rybnica 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

 

Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres trwania zawodów, słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.

Mistrzostw Świata Piber 2016: Polacy najlepsi w maratonie!!!

2016-08-08 08:10

Historyczny sukces! Dwa srebrne medale Mistrzostw Świata!
POLSKA SREBRNYMI MEDALISTAMI MISTRZOSTW ŚWIATA!
WERONIKA KWIATEK V-CE MISTRZYNIĄ ŚWIATA
JESTEŚCIE WIELCY!
Dziękujemy Polska!

 

Zawodnikom dzię­ku­jemy za wy­bór koni pol­skiej ho­dowli:

Weronika Kwiatek: og. Bartnik wlkp (Caretino K hes. – Biaroza wlkp po Clayton baw.) hod. i wł. Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o.

Bartłomiej Kwiatek: og. Sonet śl. (Dastin xx – Sorbona śl. po Bojkot śl.), hod. Stado Ogierów Książ Sp. z o.o., wł. OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. – Zakład SO Książ

Marcin Kilańczyk: og. Prymus śl. (Tycjan – Prymka po Ryko), hod. Antoni Zwierzański, wł. Andrzej Kilańczyk

Katarzyna Kuryś: og. Biraldo sp (Halogen m – Buchta sp po Caretino K hes.), hod. Michał Sikora, wł. Katarzyna Kuryś

www.driving.pl/ fot. Małgorzata Jakubiak
Wyniki i relacja na stronie!
— w: Piber2016.

V Wrocławski Korowód Nadziei - 3.09.2016 Rynek-Wrocław

2016-08-04 10:31

Straż Miejska Wrocławia Referat Patroli Konnych wspólnie z Fundacją na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową mieszczącą się we Wrocławiu zaprasza hodowców i miłośników koni do wzięcia udziału jako uczestników "konno- bryczkowego korowodu" w dniu 3 września 2016 roku w V  Wrocławskim Korowodzie  Nadziei.

ZGŁOSZENIA

 Celem jest zbiórka przez wolontariuszy datków pieniężnych na wyposażenie Przylądka Nadziei – dziecięcego specjalistycznego szpitala transplantacji szpiku kostnego we Wrocławiu, której propagatorką jest Pani Senator prof. Alicja Chybicka. Impreza objęta jest honorowym patronatem prezydenta miasta Wrocławia, marszałka województwa, oraz wojewody dolnośląskiego. 

Wszelkich informacji udziela kierownik referatu Zbigniew Golonka tel. 600532727, mail patrolkonny@strazmiejska.wroclaw.pl

XII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ - Podsumowanie Galeria Wyniki

2016-07-20 14:33

Szanowni Hodowcy oraz Właściciele Młodzieży Koni Rasy Śląskiej biorącej udział w XII Czempionacie Krajowym w Książu! Następny czempionat za nami, podobnie jak w zeszłym roku mieliśmy bardzo dobrą stawkę koni, świetnych prezenterów oraz konie wypielęgnowane na szóstkę z plusem. Obserwując Wasze starania i poziom jaki prezentujecie jestem dumna, że kiedyś miałam zaszczyt hodować ślązaki, a teraz pracuję w związku, w którym konie rasy śląskiej występują najliczniej. Komisja miała bardzo trudne zadanie, różnice punktowe były tak małe, że o poszczególnych miejscach decydowały drobne szczegóły. Na czempionacie, który stoi na tak wysokim poziomie nie ma przegranych.Ta impreza to wspaniała okazja do promocji tej pięknej rasy koni, która zdobywa coraz większą rzeszę miłośników. Korzystając z okazji chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy przyjechali do Książa- hodowcom, właścicielom, prezenterom oraz publiczności, która entuzjastycznie dopingowała swoich faworytów. Dziękuję Pani kierownik Monice Słowik oraz pracownikom Stada Ogierów w Książu za wielkie zaangażowanie i pomoc w organizacji Czempionatu oraz piękny pokaz hodowlany. Wielkie podziękowania dla Justyny i Karoliny Kubańskich, Kasi Kuryś, Doroty Szorc za elegancki pokaz powożenia. Podziękowania dla Komisji oceniającej konie i dla naszego najlepszego spikera-Kasi Komandery. Dziękuję moim koleżankom i koledze z biura, którzy włożyli wiele serca w przygotowanie i dołożyli wszelkich starań aby impreza odbyła sprawnie i bez zakłóceń. Kończąc chciałabym w tym miejscu zacytować zdanie z zeszłorocznego podsumowania czempionatu: '' Mogę obiecać, że za rok zrobimy wszystko, aby było równie pięknie, a może jeszcze lepiej..." Pozdrawiam Beata Kapica P.S.

 

Zapraszam do obejrzenia galerii autorstwa E.Skórzewskiej:)

Galeria 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki

 

Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych do treningu zaprzęgowego – ZT Książ 2016

2016-07-19 10:02

Właściciele ogie­rów po­winni zgło­sić je do wła­ści­wego OZHK/​WZHK, w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 21 czerwca 2016 r.
Właściciele ogie­rów zo­bli­go­wani są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 29 lipca 2016 r. opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wy­so­ko­ści 200 zł za każ­dego ogiera zgło­szo­nego do ZT. Na prze­le­wie na­leży na­nieść ad­no­ta­cję „Zgłoszenie ogiera NAZWA OGIERA do ZT Książ”. W przy­padku wy­co­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogiera na kwa­li­fi­ka­cję (bez względu na przy­czynę) opłata kwalikacyjna nie bę­dzie zwra­cana.

UWAGA!!!
Możliwe jest zgło­sze­nie ogiera i ure­gu­lo­wa­nie opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 29 lipca 2016 r. W ta­kim przy­padku opłata kwa­li­fi­ka­cyjna wy­nosi 400 zł i musi być wpła­cona naj­póź­niej do 12 sierp­nia do godz. 1400 (de­cy­duje data za­księ­go­wa­nia wpłaty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK po­twier­dze­nia wpłaty). Zgłoszenia i/​lub wpłaty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­niane. Brak wpłaty spo­wo­duje nie­do­pusz­cze­nie ogiera do kwa­li­fi­ka­cji.

Harmonogram szczepień 

Więcej

 

 

 

Odszedł Michał Wierusz-Kowalski - msza święta 20 lipca godz. 12:00

2016-07-08 10:39

Z ogromnym żalem przekazujemy tę informację. W dniu dzisiejszym, nagle odszedł od nas Michał Wierusz-Kowalski. Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki UW, dziennikarz, autor ponad 1000 artykułów dotyczących tematyki hipologicznej, redaktor naczelny kwartalnika "Hodowca i Jeździec" oraz niegdyś czynny zawodnik dyscypliny skoków przez przeszkody.

Rodzinie i bliskim przekazujemy ogromne wyrazy współczucia.

klepsydra michał wierusz-kowalski

XII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ - WYNIKI!!! KSIĄŻ-10.07.2016

2016-07-04 08:59

Szanowni Hodowcy oraz Właściciele Młodzieży Koni Rasy Śląskiej biorącej udział w XII Czempionacie Krajowym w Książu! Następny czempionat za nami, podobnie jak w zeszłym roku mieliśmy bardzo dobrą stawkę koni, świetnych prezenterów oraz konie wypielęgnowane na szóstkę z plusem. Obserwując Wasze starania i poziom jaki prezentujecie jestem dumna, że kiedyś miałam zaszczyt hodować ślązaki, a teraz pracuję w związku, w którym konie rasy śląskiej występują najliczniej. Komisja miała bardzo trudne zadanie, różnice punktowe były tak małe, że o poszczególnych miejscach decydowały drobne szczegóły. Na czempionacie, który stoi na tak wysokim poziomie nie ma przegranych.Ta impreza to wspaniała okazja do promocji tej pięknej rasy koni, która zdobywa coraz większą rzeszę miłośników. Korzystając z okazji chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy przyjechali do Książa- hodowcom, właścicielom, prezenterom oraz publiczności, która entuzjastycznie dopingowała swoich faworytów. Dziękuję Pani kierownik Monice Słowik oraz pracownikom Stada Ogierów w Książu za wielkie zaangażowanie i pomoc w organizacji Czempionatu oraz piękny pokaz hodowlany. Wielkie podziękowania dla Justyny i Karoliny Kubańskich, Kasi Kuryś, Doroty Szorc za elegancki pokaz powożenia. Podziękowania dla Komisji oceniającej konie i dla naszego najlepszego spikera-Kasi Komandery. Dziękuję moim koleżankom i koledze z biura, którzy włożyli wiele serca w przygotowanie i dołożyli wszelkich starań aby impreza odbyła sprawnie i bez zakłóceń. Kończąc chciałabym w tym miejscu zacytować zdanie z zeszłorocznego podsumowania czempionatu: '' Mogę obiecać, że za rok zrobimy wszystko, aby było równie pięknie, a może jeszcze lepiej..." Pozdrawiam Beata Kapica P.S.

 

Zapraszam do obejrzenia galerii autorstwa E.Skórzewskiej:)

Galeria 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:

Wyniki

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, że ze względu na dużą ilość zgłoszonych koni XII KRAJOWY CZEMPIONAT MŁODZIEŻY KONI RASY ŚLĄSKIEJ rozpocznie się już o godzinie 8:30.

PLAN MINUTOWY:

8:30- Otwarcie czempionatu

8:35- Ocena ogierków rocznych

10:35- Dekoracja ogierków rocznych oraz czempiona i V-ce czempiona

 10:45- POKAZ (hodowlany)

 11:00- Ocena klaczek rocznych

 12:45- Dekoracja klaczek rocznych

 13:00- Uroczyste otwarcie czempionatu(podziękowania,rozdanie medali)

 13:20-Ocena klaczy dwuletnich

 15:05- Dekoracja klaczy dwoletnich

 15:15- POKAZ (niespodzianka)

 15:30- Ocena klaczy trzyletnich

 16:45- Dekoracja klaczy trzyletnich

 16:55- Wybór i dekoracja czempiona i v-ce czempiona klaczy

 17:30- Uroczyste zamknięcie czempionatu.

 

Regulamin

Ostateczna lista koni  aktualizacja 06.07.2016

 

Informacja dla wystawców:

Hodowcy proszeni są o przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (09.07.2016 r.). Stajnia będzie czynna od godziny 15:00. W przypadku problemów z dowiezieniem koni do soboty prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) i odebranie materiałów (numerów startowych) do godziny 8:00w niedzielę.

Po przyjeździe do SO Książ w sobotę prosimy właścicieli koni o zgłoszenie się z paszportami z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie do przedstawicieli OZHK Wrocław (hol przy biurze SO Książ) w celu otrzymania nuemrów startowych oraz katalogu.

O 19:00 przewidziana jest odprawa techniczna i poczęstunek dla wystawców.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy że potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 20 czerwca 2016) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamia, iż XII Krajowy Czempionat Młodzieży Koni Rasy Śląskiej (ogierków rocznych, klaczek rocznych i dwuletnich, klaczy trzyletnich), odbędzie się 10 lipca 2016 r. (niedziela) w Książu.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Informacja dla wystawców:

 

Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53,                               w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2016 r.

Hodowcy z innych OZHK/WZHK zgłaszają konie za pośrednictwem macierzystych Związków.

Potwierdzeniem uczestnictwa w Czempionacie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 20 czerwca 2016) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - Czempionat 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Czempionacie wpisowe nie będzie zwracane.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 19:00 w sobotę (stajnia czynna bedzie od 15:00) 

-odbiór numerów startowych - sobota godz. 19:00 po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie -harmonogram szczepień  konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-dla wybranych 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polski Związek Hodowców Koni przyzna nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela źrebięcia.

XX CZEMPIONAT KONI ŚLĄSKICH W PORĘBIE ZA NAMI!

2016-06-27 09:45

Właściciele i hodowcy koni rasy śląskiej spotkali się na dorocznym święcie, tym razem na jubileuszowym dwudziestym przeglądzie w Porębie. Właściciele zwierząt z Południowej Polski zaprezentowali rekordową liczbę 70 rocznych i dwuletnich klaczy oraz ogierów.

 

wyniki :

http://www.ozhk-katowice.pl/…/WYNIKI%20-%20CZEMPIONAT%20POR…

film:

http://opole.tvp.pl/…/konie-slaskie-nie-do-pluga-ale-do-roz…

Zmiana właściciela - obowiązki sprzedającego i kupującego

2016-06-07 08:28

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący nabycia konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny. 

 

NOWY DRUK ZMIANY WŁAŚCICIELA koniowatego podpisuje zarówno sprzedający(poprzedni właściciel) jak i kupujący (nowy właściciel). Opłatę za przerejestrowanie koniowatego w paszporcie ponosi tylko nowy właściciel.

Badania na choroby zakaźne

2016-06-02 10:13

Przypominamy że od 5 maja 2016 w przypadku braku świadectwa pokrycia zgłaszanych do opisu koniowatych zniesiony zostaje obowiązek przedłożenia wyników badań na choroby zakaźne (nosaciznę, zarazę stadniczą i niedokrwistość zakaźną u koni).

 

Zmiany opłat

2016-05-30 14:44

Informujemy, że od dnia 2 czerwca ulega zmianie opłata za dokonanie zmian w rejestrze. 

Koszt zmiany właściciela  to 17,50 zł (+ opłata za odesłanie paszportów 6,50zł)

 

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego (Dz. U. poz. 748), które wchodzi w życie w dniu 2 czerwca 2016 r. zmienia się cennik usług oferowanych przez OZHK we Wrocławiu  więcej 

 

Galeria zdjęć

2016-05-25 10:15

Serdecznie zapraszamy do naszego działu Galeria. Znajdą tam Państwo najnowsze zdjęcia z Wystaw i Szkoleń organizowanych przez OZHK Wrocław. 

Raz jeszcze przypomnijmy sobie te niesamowite emocje które towarzyszyły nam podczas Wystawy "Święto Konia" w Siedlcu Trzebnickim.