Aktualności

Święto Konia - Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras -15.05.2016 - Siedlec Trzebnicki

2016-05-05 10:24

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu i Terenowe Koło Hodowców Koni we Wrocławiu zawiadamiają, iż Ogólnopolska Wystawa Młodzieży Hodowlanej różnych ras (ogierków rocznych, klaczek rocznych), odbędzie się 15 maja 2016 r. (niedziela) w Siedlcu Trzebnickim . 

 

 

Regulamin

Lista koni

 

Informacja dla wystawców:

-Zgłoszenia koni przyjmuje OZHK we Wrocławiu 71/321-25-53, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2016 r. lub wyczerpania puli miejsc.

-Potwierdzeniem uczestnictwa na Wystawie jest wpłacenie kwoty 100 zł (do 28 kwietnia 2016) od zgłoszonego konia na konto organizatora: 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 (OZHK, ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław). W tytule przelewu proszę wpisać: "Imię i Nazwisko Właściciela - nazwę konia - "Wystawa Siedlec 2016". W przypadku nie wzięcia udziału w Wystawie wpisowe nie będzie zwracane.

-W wystawie mogą brać udział konie hodowli polskiej, zakwalifikowane do wpisu do ksiąg prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni będące własnością członków Związku opłacających aktualne składki.

 

Hodowcy proszeni są o:

-przywiezienie koni do godziny 9:00 w niedzielę 

-odbiór numerów startowych - niedziela 9:00-9:30 - po okazaniu paszportu konia i uiszczeniu kaucji zwrotnej

-w przypadku problemów z dowiezieniem koni prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną (71/321 25 53 lub 783 988 386) 

-obowiazkowe szczepienie koni przeciwko grypie (harmonogram szczepień ); konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie będą dopuszczone do udziału w wystawie

-przewidziano premiowanie źrebiąt zgodnie z regulaminem PZHK (nagrody pieniężne dla właścicieli najwyżej ocenionych koni (dot. członków opłacających regularnie składki członkowskie)

- nagrody będą wypłacane właścicielom koni po okazaniu dowodu osobistego, lub osobie upoważnionej po okazaniu dowodu osobistego oraz pisemnego upoważnienia wystawionego przez przez właściciela konia (dane i podpis właściciela konia (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu) oraz dane osoby upoważnionej (imię nazwisko, adres, pesel i nr dowodu).

 

Nowy Druk Zmiany Właściciela Koniowatego

2016-04-29 12:15

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 obowiązuje NOWY DRUK ZMIANY WŁAŚCICIELA koniowatego. Druk ten podpisuje zarówno sprzedający(poprzedni właściciel) jak i kupujący (nowy właściciel). Zmianę właściciela należy dokonać w ciągu 7 dni od kupna/sprzedaży koniowatego. Opłatę za przerejestrowanie koniowatego w paszporcie ponosi tylko nowy właściciel.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

2016-04-29 08:44

Przedstawiamy opu­bli­ko­waną w Dz. U. z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. pod poz. 588 ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która wcho­dzi w ży­cie dnia 5 maja 2016 r.

Uwaga !!

2016-04-29 08:28

W dniu 02.05.2016 (poniedziałek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia.

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT -04.05.2016

2016-04-27 13:37

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 04 maja 2016 r. (środa). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 12:00. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

Izerska Parada Powozów -1.05.2016 Lubomierz

2016-04-27 08:28

Izerska Parada Powozów jest to inicjatywa pasjonatów i miłośników koni. Uczestnicy-powozy jak i jeźdźcy na koniach wierzchowych, prezentują się przejeżdżając pętle w okolicach Lubomierza. Całość kończy wspólne biesiadowanie i końskie pogawędki na tzw.placu w Lubomierzu.

Serdecznie zapraszamy !!! 

kontakt z organizatorem: Pasternak Andrzej - 603 912 942, Janusz Lawin 602 534 360

Regulamin funduszu hodowlanego

2016-04-22 07:34

Fundusz będzie wykorzystany na nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach, na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wikp i sp liczone razem).

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z Zasadami tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 roku.

Próba dzielności klaczy ZT Książ

2016-04-11 07:18

Informujemy, że dwu­dniowa próba dziel­no­ści kla­czy rasy ślą­skiej, koń­cząca sta­cjo­narny 60-​dniowy tre­ning za­przę­gowy w Zakładzie Treningowym w Książu roz­pocz­nie się w dniu 15 kwiet­nia (pią­tek) o godz. 1200.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

HiJ – Wiosna 2016

2016-04-07 13:29

W sprze­daży jest już do­stępny nowy-49 nu­mer „Hodowcy i Jeźdźca”.  Kwartalnik ukazuje się w: styczniu (zima), kwietniu (wiosna), lipcu (lato) październiku (jesień).

Wszyscy członkowie OZHK Wrocław którzy do 15 marca br. opłacili składkę członkowską na 2016 rok otrzymają za pośrednictwem poczty ww. numery "Hodowcy i Jeźdźca".

 

Weronika Kwiatek tre­ne­rem Kadry Narodowej Powożących Zaprzęgami Jednokonnymi

2016-04-05 08:21

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego pod­czas ostat­niego po­sie­dze­nia po­wo­łał Weronikę Kwiatek na tre­nera Kadry Narodowej Powożących Zaprzęgami Jednokonnymi. Nowej tre­ner za­da­li­śmy kilka py­tań od­no­śnie jej naj­bliż­szych pla­nów dla pol­skiej ekipy po­wo­że­nia sin­glami.

więcej

DALZ - Dolnośląska Amatorska Liga Zaprzęgowa - Regulamin

2016-03-31 07:35

dalzZapraszamy do zapoznania się z poprawionym regulaminem DALZ 2016 - zmieniły się zasady rozgrywania próby maratonu oraz zręczności.

 

 

REGULAMIN DALZ

PROGRM UJEŻDŻENIA DALZ ---> MPMK konie4-letnie

ARKUSZ OCENY PROGRAMU UJEŻDŻENIA

 

Przypominamy że w DALZ mogą startować WSZYSCY!!! DALZ nie jest imprezą tylko dla Dolnoślązaków!!! ZAPRASZAMY wszystkich amatorów z całej Polski na wspaniałą integrację środowiska zaprzęgowego!

IV Ogólnopolski Czempionat Kuców - woj. lubelskie

2016-03-30 07:59

Informujemy, że 8 maja na te­re­nie bo­iska tre­nin­go­wego przy sta­dio­nie miej­skim w Bychawie od­bę­dzie się: IV Ogólnopolski Czempionat Hodowlany Kuców. Zapraszamy ho­dow­ców i wła­ści­cieli ku­ców do wzię­cia udziału.

Ocena eksterieru konia -9 kwietnia - Strzegom - Morawa

2016-03-29 09:10

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu serdecznie zaprasza na warsztaty "Ocena eksterieru konia". 

Program szkolenia 

11:00 Rozpoczęcie części teoretycznej + poczęstunek

13:00 obiad

13:30 Rozpoczęcie części praktycznej

15:30 Zakończenie 

Warszaty poprowadzi Pan Janusz Lawin.
Koszty uczestnictwa wynoszą 50zł.
Zapisy przyjmujemy do 7.04.2016 pod numerem 71 3212553.
Do zobaczenia! :)

Regulaminy MPMK 2016

2016-03-29 07:42

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z regulaminami tegorocznych Mistrzostw Polski Młodych Koni. Do wglądu do­stępne są już: re­gu­la­min ogólny oraz re­gu­la­miny szcze­gó­łowe dys­cy­plin: WKKW, spor­to­wych raj­dów kon­nych i sko­ków przez prze­szkody. Regulaminy z dys­cy­plin: ujeż­dże­nia oraz po­wo­że­nia za­przę­gami jed­no­kon­nymi są w przy­go­to­wa­niu.

Test ob­cego po­wo­żą­cego -ZT Książ

2016-03-29 07:38

Zapraszamy ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­cego po­wo­żą­cego w Zakładzie Treningowym kla­czy rasy ślą­skiej w Książu. Test od­bę­dzie się w dniu 5 kwiet­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wane jest na godz. 1000, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

Statystyka hodowlana

2016-03-18 13:09

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z da­nymi sta­ty­stycz­nymi za rok 2015, do­ty­czą­cymi po­gło­wia koni ho­dow­la­nych 9 ras, dla któ­rych Polski Związek Hodowców Koni pro­wa­dzi księgi stadne…

Wesołych Świąt

2016-03-17 09:41

Zarząd i pracownicy Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu życzą Wszystkim Hodowcom i Miłośnikom koni zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w gronie najbliższych, mokrego dyngusa, wiosennego optymizmu oraz wielu sukcesów hodowlanych.

Uwaga !!!

2016-03-17 09:05

W dniu 25.03.2016 (piątek) biuro OZHK we Wrocławiu będzie NIECZYNNE. Przepraszamy za utrudnienia.

Wykaz Ogierów 2016

2016-03-03 15:41

OZHK we Wrocławiu informuje iż dostępny jest Wykaz Ogierów 2016 

wpisanych do ksiąg i rejestrów stanowiących na terenie województwa dolnośląskiego

  

Spis treści                                                            

 1. Alfabetyczny wykaz ogierów -
 1. Objaśnienie skrótów -
 1. Szczegółowy wykaz ogierów str. 1 – 70
 • powiat bolesławiecki str. 1
 • powiat brzeski str. 66
 • powiat dzierżoniowski str. 1
 • powiat głogowski str. 1                                  
 • powiat górowski str. 3
 • powiat jaworski str. 4
 • powiat jeleniogórski str. 6
 • powiat j Jelenia Góra str. 9
 • powiat kamiennogórski str. 9
 • powiat kłodzki str. 10
 • powiat legnicki str. 17
 • powiat lubański str. 20
 • powiat lwówecki str. 24
 • powiat milicki str. 25
 • powiat oleśnicki str. 29
 • powiat oławski str. 32
 • powiat kępiński str. 67
 • powiat polkowicki str. 37
 • powiat strzelecki str. 70
 • powiat świdnicki str. 40
 • powiat trzebnicki str. 45
 • powiat wałbrzyski str. 48
 • powiat m. Wrocław str. 57
 • powiat wschowski str. 69
 • powiat wrocławski str. 60
 • powiat ząbkowicki str. 64
 • powiat zgorzelecki str. 65
 • powiat złotoryjski str. 66
 • powiat Gorlitz- NIEMCY str. 70 

4.Notatki

Wymagania dla ogierów zgłaszanych do ZT w 2016 r.

2016-03-03 14:23

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami dla ogierów zgłaszanych do stacjonarnego treningu w 2016 r. Daty rozpoczęcia oraz zasady zgłaszania zostały zamieszone na stronie OZHK Wrocław w zakładce Hodowla/Zakłdy Treningowe oraz na stonie PZHK:  http://pzhk.pl/selekcja/zt-ogiery/