Aktualności

II POKAZ OGIERÓW LICENCJONOWANYCH 13.02.2016

2016-01-21 10:34

Z przyczyn niezależnych od Organizatora "II pokaz ogierów licencjonowanych", zaplanowany na 13 lutego, zostaje odwołany. Przepraszamy za utrudnienia!

 

 

Wykaz ogierów 2016

2016-01-15 15:46

OZHK we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia hodowców chętnych do zamieszczenia : zdjęć ogierów w katalogu/wykazie ogierów kryjących w 2016 r. W katalogu ujęte zostaną ogiery kryjące na terenie woj. dolnośląskiego 

 

Gotowe strony należy przesyłać na adres ozhk.wroclaw@interia.pl  w formacie cdr (preferowane) pdf lub jpg (cała strona = format C5)

Zakłady treningowe klaczy 2016

2016-01-14 08:56

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wymaganiami dla kla­czy zgła­sza­nych do sta­cjo­nar­nego tre­ningu w 2016 roku. Daty roz­po­czę­cia oraz zasady zgła­sza­nia zostały już zamiesz­czone na stro­nie „Zakłady Treningowe Klaczy”.

 

Wymagania dla klaczy zgłaszanych do stacjonarnego treningu w ZT w sezonie 2016

Wzór umowy pomiędzy PZHK a właścicielem klaczy

Zmiany w zasadach przeprowadzania próby dzielności klaczy w ZT, ważne od 1 stycznia 2014.

Regulamin stacjonarnej zaprzęgowej próby dzielności klaczy rasy śląskiej (wg reg. próby dzielności ogierów śląskich)

Stacjonarna próba dzielności klaczy sp, wlkp, m i importowanych po 60-dniowym treningu zaprzęgowym

 

Trening wierzchowy

Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwycięskiej klaczy
m, wlkp, sp, zagr Bielice 19
lutego
19
kwietnia
     
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 14
marca
13
maja
     
m, wlkp, sp, zagr Doruchów 5
września
4
listopada
     
m, wlkp, sp, zagr Bielice 7
października
6
grudnia
     

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szlachetne
Miejsce Kwalifikacje Próba
końcowa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwycięskiej klaczy
śl. Książ 16
lutego
15-16
kwietnia
     
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 8
marca
6-7
maja
     
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 18
kwietnia
16-17
czerwca
     
śl. Książ 26
kwietnia
24-25
czerwca
     
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Klikowa 5
lipca
2-3
września
     
m, wlkp, sp, zagr, śl.* Bogusławice 8
sierpnia
6-7
października
     

 

II POKAZ OGIERÓW LICENCJONOWANYCH

2016-01-06 11:52

Serdecznie zapraszamy na II Pokaz Ogierów Licencjonowanych.

Ostatnie wolne miejsca !!!

Zgłoszenia przyjmujemy od 7.01. do 4.02. (lub wyczerpania miejsc)  w Biurze Ogręgowego Związku Hodowców Koni - Wrocław, ul. Olszewskiego 7
tel.: 71/321-25-53, mail: ozhk.wroclaw@interia.pl
Czekają Was dodatkowe atrakcje! :)

Do zobaczenia na Torach!

Serdecznie zapraszamy na II Pokaz Ogierów Licencjonowanych.

Lista ogierów część I          Lista ogierów część II

 REGULAMIN  POKAZÓW:

                                                                                                          

DATA I MIEJSCE: 13.02.2016 r. godz: 10:00, Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice.

 1. W pokazie mogą brać udział ogiery licencjonowane zarejestrowane w polskiej centralnej bazie koniowatych.
 2. O rodzaju pokazu decyduje właściciel ogiera ( w ręku lub użytkowy).
 3. Czas przeznaczony na pokaz jednego ogiera to 5-6 minut łącznie z dekoracją pamiątkowym flo.
 4. Ogiery dowiezione na pokaz muszą być zaopatrzone w paszport z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.
 5. Wpisowe w wysokości 100 zł od zgłoszonego do pokazu ogiera należy uiścić do dnia 1.02.2016na konto Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu (ul. Olszewskiego 7 , 51-642 Wrocław) : 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140.
 6. Organizatorzy pokazu nie odpowiadają za skradzione mienie i ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania pokazu.                                                                                                                 

                                           DODATKOWE  INFORMACJE

 1. Oznaczone boksy dostępne będą 13.02.2016 r. od godziny 7.00.
 2. Odprawa organizacyjna o godz.9.15 w hali pokazowej.
 3. Prezentujących ogiery prosimy o odpowiedni strój i przygotowanie ogierów.
 4. Właściciele ogierów otrzymają katalog wraz z numerami, które należy umieścić z lewej i prawej strony ogłowia.
 5. Po zakończeniu prezentacji odbędzie się dekoracja pamiątkowym flo przy głównej trybunie i przejście energicznym kłusem na drugą część hali, w której w wyznaczonym miejscu ogier będzie miał robione pamiątkowe zdjęcia.

 

Szkolenie pracowników

2015-12-07 14:26

W związku z obowiązkowym szkoleniem pracowników informujemy, że dnia 16.12.2015 (środa) biuro Okręgowego Związku Hodowców Koni we Wrocławiu będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia.

MŚMK 2016

2015-11-19 09:14

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje o ter­mi­nach roz­gry­wa­nia Mistrzostw Świata Młodych Koni w sezo­nie 2016.

 

 

Ujeżdżenie 28-31 lipca 2016 Ermelo (Holandia)
Powożenie zaprzę­gami jednokonnymi 25-28 sierp­nia 2016 Conty (Francja)
Skoki przez przeszkody 15-18 wrze­śnia 2016 Lanaken (Belgia)
Sportowe rajdy konne 21-25 wrze­śnia 2016 Negrepelisse (Francja)
WKKW 20-23 paź­dzier­nika 2016 Le Lion d’Angers (Francja)

 

Sprzedaż siana

2015-11-10 13:24

Informujemy że:

Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, Oddział Legnica składa ofertę na sprzedaż siana łąkowego o parametrach paszowych – sprasowanego w formie balotów w kształcie walca  o wymiarach 120x120.Z sezonu 2015 r. posiadamy kilka tysięcy szt. balotów siana.

Miejsce odbioru: teren Gospodarstwa Rolnego Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych –  użytek ekologiczny „Przemkowskie Bagno”, obręb Ostaszów gm. Przemków, pow. Polkowice, woj. dolnośląskie. 

Kontakt: tel. 71 364-27-58 Fax.  71 336-72-89, e-mail: ppkpark@op.pl

Teraz Polskie Konie - katalog on-line już dostępny!

2015-11-10 09:50

Serdecznie zapra­szamy na stronę www.terazpolskiekonie.pl, gdzie można już prze­glą­dać kata­log koni (wraz z mate­ria­łem wideo), które poja­wią się na tego­rocz­nej aukcji pod­czas gru­dnio­wej CAVALIADY w Poznaniu.

Międzynarodowy Czempionat HIF

2015-11-09 14:32

Informujemy, iż pod­czas tego­rocz­nego Walnego Zjazdu Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (Hucul International Federation) zapa­dła decy­zja o orga­ni­za­cji kolej­nej edy­cji Międzynarodowego Czempionatu Konia Huculskiego, tym razem na Węgrzech. Mając na uwa­dze, iż Polska posiada naj­licz­niej­sze pogło­wie koni tej rasy w struk­tu­rach HIF, liczymy na Państwa zaan­ga­żo­wa­nie. Prosimy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych hodow­ców i wła­ści­cieli koni hucul­skich o prze­sła­nie na adres peckiel@pzhk.pl wstęp­nych dekla­ra­cji doty­czą­cych chęci udziału w przy­szło­rocz­nym czempionacie.

Impreza odbę­dzie się praw­do­po­dob­nie w słyn­nej węgier­skiej stad­ni­nie Babolna, na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia 2016 r., jed­nak osta­teczny ter­min i miej­sce jej orga­ni­za­cji zależą od liczby zgło­szo­nych koni. Regulamin czem­pio­natu prze­wi­duje ocenę koni w 12 kla­sach, oddziel­nie dla kla­czy i ogie­rów wg sche­matu: źre­bięta roczne, dwu­let­nie, trzy­let­nie, konie 4-6-letnie, 7-10-letnie oraz 11-letnie i star­sze, w 70-punktowym sys­te­mie oceny eks­te­rieru i ruchu, przy­ję­tym przez kraje człon­kow­skie HIF (typ, głowa, szyja, kłoda, nogi, stęp oraz kłus).

Na Państwa infor­ma­cje cze­kamy do 20 listo­pada 2015 r.

Płatności w latach 2014-2020.

2015-10-30 08:21

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do zapo­zna­nia się z odpowiedzią Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ok Tadeusza Nalewajka na apel hodow­ców w spra­wie płat­no­ści w latach 2014-2020.

 

Wyniki próby dzielności ogierów - ZT Książ

2015-10-20 10:04

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­kami zaprzę­go­wej próby dziel­n­ści ogie­rów rasy ślą­skiej oraz innych ras szla­chet­nych po 60-dniowym Zakładzie Treningowym w Książu, która odbyła się w dniach 16-17 paź­dzier­nika 2015 r.

Aukcja ogierów zimnokrwistych w Gorzowie Wlkp - 16.10.2015

2015-10-14 10:15

Aukcja ogierów zimnokrwistych odbedzie sie dnia 16.10.2015r. w Gorzowie Wlkp ul. Warszawska 268 w SK Czechówka. Zapraszamy wszystkich hodowców do wzięcia udzialu w imprezie.

Zaprzęgowy Zakład Treningowy dla ogierów śląskich oraz szlachetnych 16.10.2015

2015-10-13 13:37

Dwudniowa zaprzęgowa próba dzielności ogierów rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych, kończąca 60-dniowy trening stacjonarny w Zakładzie Treningowym w Książu, rozpocznie się w piątek, 16 października 2015 r. o godz. 11:00.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Jesienne przegląd ogierów na terenie: OZHK Wrocław i ZHKZL Zielona Góra - od 20 października 2015

2015-10-13 11:18

Terminy i miejscowości ok

 Przypominamy!!!

Bloczki pokryć właściciele ogierów powinni rozliczyć na przeglądach ogierów  lub dostarczyć do OZHK Wrocław do 15 grudnia 2015. Dotyczy to również właścicieli ogierów z woj. lubuskiego na obszarze powiatów: Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żagań, Żary. 

 

Bloczki na stanówkę w 2016 roku będą wysyłane właścicielom ogierów dopiero po spełnieniu następujących warunków:

 • obowiązkowy przegląd hodowlany

 • zdany bloczek pokryć ze stanówki za 2015 rok, przesłany do Związku najpóźniej do dnia 15.12.2015 r.

 • aktualne badanie na nosicielstwo chorób zakaźnych dla ogierów stojących na punktach kopulacyjnych (kryjących obce klacze)

Po otrzymaniu bloczków właściciel zobowiązany jest do odesłania podpisanego oświadczenia o otrzymanych drukach.

Tylko ogiery, które spełnią te warunki będą umieszczone w rejestrze i na stronach internetowych PZHK i OZHK oraz dopuszczone do krycia klaczy w programach ochronnych (dotacyjnych).

 

 

Aukcja koni rasy śląskiej i innych ras szlachetnych - OHZ Kamieniec - Stado Książ - 17.10.2015

2015-10-13 10:06

W imie­niu OHZ Kamieniec - Stado Książ zapra­szamy do zapo­zna­nia się z warun­kami aukcji która odbę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­nika po zakoń­cze­niu próby dziel­no­ści ogie­rów śląskich.

Wykład „Sytuacja i analiza rodów męskich w hodowli koni rasy śląskiej w Polsce w 2015 r.” - OHZ Kamieniec - Stado Książ -16.10.2015

2015-10-13 08:47

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cieli oraz miło­śni­ków koni rasy ślą­skiej ser­decz­nie zapra­szamy na wykład Pana Janusza Lawina, wie­lo­l­niego Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej koni rasy ślą­skiej, pt. „Sytuacja i ana­liza rodów męskich w hodowli koni rasy ślą­skiej w Polsce w 2015 r.”.

Spotkanie, zapla­no­wane jest na pierw­szy dzień próby ogie­rów ras szla­chet­nych w ZT Książ (16 paź­dzier­nika 2015 r., pią­tek), rozpocznie się koło godz. 1800.

Przetarg na sprzedaż starszych ogierów rasy śląskiej.

2015-10-08 08:59

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na sprzedaż starszych ogierów rasy śląskiej sprawdzonych w hodowli. Wszystkie ogiery kwalifikują się do krycia klaczy hodowlanych będących w programie ochronnym.

OFERTA SPRZEDAŻY  >

Uwaga ! ! ! Nowe paszporty od 1 stycznia 2016 r

2015-10-05 09:56

Wszystkie konie urodzone w pierwszej połowie 2015 roku i wcześniej muszą otrzymać paszporty do końca 2015 roku.

Ostatnia szansa na pasz­port dla koni uro­dzo­nych do 30 czerwca 2015 r!

Konie urodzone do 30 czerwca 2015 prosimy zgłaszać do identyfikacji do 1 października 2015  -  w przypadku niemożliwości wystawienia paszportu do końca 2015 r. otrzymają duplikaty lub zastępcze dokumenty identyfikacyjne, wyklu­czające je z łań­cu­cha żywnościowego.

Konie urodzone w IV kwartale 2015 roku prosimy zgłoszać do 7 dni od daty urodzenia.

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie (2015/262) z dnia 17 lutego 2015 roku określające zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych.

ZT Ksiaż -Test obcego powożącego - 6.10.2015,próba dzielności 16-17.10.2015,Aukcja ogierów -17.10.2015

2015-10-05 09:47

Termin próby dzielności ogierów rasy śląskiej oraz ogierów ras szlachetnych: 16-17 października 2015 r.

Aukcja ogierów 17 października 2015 r. - regulamin

Test obcego powożącego


Serdecznie zapraszamy hodowców, właścicieli oraz wszystkich zainteresowanych na test obcego powożącego w Zakładzie Treningowym Ogierów w Książu. Test odbędzie się w dniu 6 października 2015 r. (wtorek), rozpoczęcie planowane jest na godz. 9:00, a obcym powożącym będzie Alicja Chodkiewicz.

Śląskie konie wygrywają Mistrzostwa Świata!

2015-09-29 00:05

bartek mPierwszy raz w histo­rii odbyły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu Zaprzęgami. Dwóch Polskich zawod­ni­ków zapre­zen­to­wało 6 koni w 3 kate­go­riach wie­ko­wych - 5-, 6- i 7-latków. Weronika i Bartłomiej Kwiatek wyru­szyli z pol­skimi końmi do węgier­skiego Mezohegyes.

5 z sze­ściu koni zakwa­li­fi­ko­wało się do Finałów Mistrzostw Świata. Wszystkie rasy śląskiej:

 

 • Powożony przez Weronikę Kwiatek 5-letni ogier Imbred śl. (Pikolo śl. - Izyda / Mundial śl.), hodowli i wła­sno­ściGrzegorza Świątka. Ogier zajął osta­tecz­nie 4 miej­sce, a przez sędziów okrzyk­nięty został ślą­skim Totilasem, co zawdzię­cza ponad­prze­cięt­nej ela­stycz­no­ści szcze­gól­nie kłusie.
 • Powożone przez Bartłomieja Kwiatka:
  • 6-letni ogier Bazyli śl. (Lokan śl. - Bazylia / Palant śl.), hod. SO Książ, wła­sno­ści Grzegorza Świątka. Bazyli został pierw­szym Mistrzem Świata w kate­go­rii 6-laktów! Za przy­dat­ność i per­spek­tywę na przy­szłość dosta­wał ocenę 9!
  • 6-letnia klacz Frezja śl. (Regiment śl. - Fuksja / Jogurt śl.), hod. SO Książ i wła­sno­ści Grzegorza Świątkazostała srebrną meda­listką Mistrzostw Świata w kate­go­rii 6-latków.
  • 7-letni ogier Sonet śl. (Dastin xx. - Sorbona / Bojkot śl.), hod. SO Książ, wła­sność OHZ Kamieniec Ząbkowicki, który upla­so­wał się w moc­nej stawce 7-latków na 4 miej­scu!
  • 7-letnia klacz Lawenda śl. (Arabetto śl. - Lokana / Glockner old.), hod. SO Książ, wła­sno­ści OHZ Kamieniec Ząbkowicki. Klacz zajęła 6 miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji końcowej.

To ogromny suk­ces pol­skiej hodowli i sportu! Bartłomiej i Weronika Kwiatek zapre­zen­to­wali wybitne konie, które na równi wal­czyły z końmi nie­miec­kimi i holen­der­skimi, poko­nu­jąc je w kilku kla­sy­fi­ka­cjach! To wspa­niały wynik i pewien prze­łom, który poka­zuje, że konie hodo­wane w Polsce to konie z czo­łówki świa­to­wej. Każda kate­go­ria była repre­zen­to­wana przez pol­skich zawod­ni­ków, któ­rzy w każ­dej z nich zajęli wyso­kie lokaty.