Mapa strony
Okręgowy Związek Hodowców Koni we WROCŁAWIU
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie - więcej

Strona Główna

Aktualności

Baza koni

Kalendarz imprez

Dokumenty i Druki

 
Statut
Zarząd
Członkowie i ich prawa
Pracownicy związku
Kontakt / Dojazd

 
Zgłoszenia
do paszportów
Terminy/miejsca opisów koni

 
ok
ok
ok
ok
ok
 

Opłaty zootechniczne
ok Więcej


Ustawy o hodowli
ok WięcejWydawnictwa
okWięcej


Galeria
ok Więcej

Adresy
okWięcej

Linki
okWięcej

Zgłoszenie źrebaka formularz online więcej wypełnij formularz online TYLKO DLA KONI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA terenie województwa DOLNOŚLĄŚLĄSKIEGO

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 8, 14 i 15 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - niezaopatrywanie koni w paszporty, jak również wprowadzanie do obrotu i nabywanie koni niezaopatrzonych w paszporty jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Przypominamy o konieczności zgłaszania źrebiąt do identyfikacji (do OZHK Wrocław) zaraz po urodzeniu (do 7 dni).

Nie przestrzeganie terminów  zgłoszeń koni do rejestru (identyfikacji) zawartych w rozporządzeniu Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r skutkuje tym, iż koń nie będzie mógł być przyjęty  do uboju w celu spożycia przez ludzi.

Polski Związek Hodowców Koni, informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008r. „konie urodzone na terytorium Wspólnoty są identyfikowane przed 31 grudnia roku, w którym urodziło się dane źrebię, lub w terminie sześciu miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego, która z dat przypada później.” Dotyczy to wszystkich koniowatych!!! 

 

Co zrobić aby uzyskać paszport? /Prosimy o zgłaszanie koni stacjonujących na terenie województwa dolnośląskiego/

Należy zgłosić telefonicznie ok prośbę o przyjazd upoważnionego pracownika OZHK w celu identyfikacji konia lub wypełnić formularz online wypełnij formularz online (TYLKO DLA KONI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA terenie województwa DOLNOŚLĄŚLĄSKIEGO)
a) posiadającego świadectwo pokrycia podając: nazwę konia (jeśli zgłasza konia rasy kn lub hc), datę i miejsce urodzenia konia, numer identyfikacyjny (numer paszportu) lub numer licencji matki oraz ojca konia, dane właściciela;
b) w przypadku braku świadectwa pokrycia właściciel zobowiązany jest podać: numer badania na nosicielstwo trzech chorób zakaźnych (niedokrwistość zakaźna koni, nosacizna i zaraza stadnicza) oraz dane właściciela
lub
przygotować wypełniony druk Zgłoszenie Konia do Rejestru (UWAGA!!! przy wydruku zaznaczyć "auto-obrót i wyśrodkowanie" -w przeciwnym wypadku opis graficzny konia nie będzie nadawał sie do użytku) na każdego opisywanego konia i źrebię i przesłać na adres związku.
Druk Zgłoszenia Konia do Rejestru jest dostępny na naszej stronie(dokumenty i druki) i w biurze Związku. Wypełniony druk, z podanym numerem telefonu właściciela, należy złożyć w biurze Związku lub przesłać na jego adres.


Zgłoszenia w biurze są segregowane i układana jest trasa objazdu zgłoszonych koni. Uprawniony pracownik lub osoba działająca z upoważnienia OZHK, legitymująca się specjalnym pełnomocnictwem, które okazuje po przybyciu do stajni, uzgadnia telefonicznie datę opisu konia (czas oczekiwania jest zależny od ilości zgłoszeń z danego terenu). Przed przystąpieniem do opisu konia pobierana jest opłata (określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - art. 15 ust 2. ok) za tę czynność oraz za zarejestrowanie, zaczipowanie i wystawienie paszportu opłatę, która jest określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obowiązek przygotowania koniowatego do  zabiegu (oczyszczenie i unieruchomienie) spoczywa na właścicielu. W przypadku gdy zaczipowanie konia nie jest możliwe następuje odstąpienie od dokonania identyfikacji koniowatego (pszport nie zostanie wystawiony),a opłata podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej o koszty poniesione przez podmiot dokonujący tej identyfikacji związane z przystąpieniem do identyfikacji tego koniowatego (pobierana jest opłata tylko za dojazd)(Opłata za wydanie paszportu). Co zrobić w przypadku zachorowania/upadku źrebaka na skutek czipowania ok

Potwierdzeniem pobranej kwoty jest wystawiony kwit „Kasa przyjmie”, opatrzony pieczęcią OZHK i podpisem osoby przyjmującej kwotę.
Osoby, które zażądają faktury, otrzymają ją na podstawie tego kwitu.

Właściciel konia może sam odebrać paszport w siedzibie OZHK lub prosić o wysłanie go listem poleconym. W tym przypadku koszty pocztowe ponosi właściciel. Kwotę właściwą dla opłacenia przesyłki poleconej pobiera uprawniony pracownik lub osoba upoważniona.

Po umieszczeniu konia w rejestrze, w możliwie najkrótszym czasie (Ustawa daje na to 90 dni) przygotowywany jest paszport dla konia i dostarczany jest w sposób uzgodniony wcześniej z właścicielem (Opłata za przesyłkę).

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, podmiot wydający dokumenty identyfikacyjne dla koniowatych wydaje zgłaszającemu paszport dla koniowatego w terminie 90 dni od dnia otrzymania pełnego zgłoszenia (tzn. poprawnie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia konia do rejestru, dostarczenia: świadectwa pokrycia lub świadectwa inseminacji i wyniku badania DNA lub  wyniku 3 badań na choroby zakaźne u koni,
*w przypadku koni kn i hc dodatkowo badań DNA,
*w przypadku matki źrebaka zgłoszonej do licencji (wpisu do księgi głównej)– dostarczyć dodatkowo wynik badań DNA matki źrebaka

Paszport dla konia:

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. i Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004r. (z późniejszymi zmianami)o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz.872) wszystkie koniowate (konie, osły oraz potomstwo pochodzące z krzyżówek między tymi gatunkami) muszą być zaopatrzone w paszport. W paszporcie wpisywany jest właściciel. W przeciwieństwie do umowy kupna-sprzedaży, paszport nie jest dowodem własności konia.

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcję identyfikowania i wydawania paszportów mułom, osłomułom oraz koniom ras: małopolska, wielkopolska, polski koń szlachetny półkrwi, śląska, polski koń zimnokrwisty, huculska, konik polski i konie wpisane do rejestru kuców i koni małych oraz konie bez pochodzenia powierzono Okręgowemu Związkowi Hodowców Koni we Wrocławiu.Podmioty uprawnione do wydawania paszportów dla koniowatych (innych ras koni niż powyżej)w Polsce ok

Zgodnie z Art. 26 pkt. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/08 z dnia 06 czerwca 2008 r. "Koniowate, które urodziły się nie później niż do dnia 30 czerwca 2009 r., ale nie zostały zidentyfikowane do tego dnia zgodnie z decyzjami 93/623/EWG lub 2000/68/WE, muszą zostać zidentyfikowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem najpóźniej do dnia 31 grudnia 2009 r. zgodnie z art.17 rozporządzenia WE Nr. 504/2008

Od 1 stycznia 2010r. konie urodzone do dnia 30 czerwca 2009r., a nie zgłoszone do Rejestru do końca tego roku tj. do dnia 31 grudnia 2009r. (decyduje data złożenia wniosku), otrzymają zgodnie z art.17 rozporządzenia WE Nr. 504/2008 ZASTĘPCZY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY zamiast właściwego paszportu, a tym samym nie będą mogły być wprowadzone do obrotu rzeźnego i poddane ubojowi !

 

Parę słów o paszportach.

Paszport konia to 44 stronicowa książeczka (wydawana od dnia 01.01.2009r.) dla koni ras, dla których księgi i rejestr prowadzi PZHK z wyjątkiem koni rasy zimnokrwistej lub 24 stronicowa książeczka (wydawana od 01.01.2005r.)dla pozostałych koni, zawierająca informację o kolejnych właścicielach konia, nazwie i numerze przeżyciowym (identyfikacyjnym) konia, jego pochodzeniu - jeżeli jest ono udokumentowane co najmniej świadectwem pokrycia klaczy.

Dalsza część paszportu to informacje dotyczące zdrowia konia, szczepień i badań laboratoryjnych oraz bardzo ważna ostatnia część paszportu, w której właściciel konia deklaruje, czy chce ażeby jego zwierzę po ubiciu mogło być przeznaczone do spożycia przez ludzi. Ale uwaga! Decyzja, że zwierzę nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi jest nieodwracalna, bowiem lekarz weterynarii w takim przypadku mo że zastosować w leczeniu konia lekarstwa, których pozostałości w mięsie są szkodliwe i taki koń nie będzie mógł być przeznaczony do spożycia przez ludzi. Natomiast decyzja, że koń może być ubity z przeznaczeniem na mięso jest odwracalna i na każdym etapie życia konia jego właściciel może zmienić decyzję i wskazać, że mogą być stosowane specyfiki, które zdyskwalifikują wartość mięsa. Tak więc tę decyzję należy podejmować z największą rozwagą i lepiej zadecydować, że koń jest przeznaczony do spożycia. 
Dodatkowo w paszportach wydawanych z dniem 1 stycznia 2009 r. (paszport 44 stronicowy) przewidziano możliwość dokonywania zapisów związanych z rejestracją koni w federacjach sportowych.

Wszystkie źrebięta hodowlane przedstawione do opisu ze świadectwami pokrycia/unasienniania opisane pod matkami otrzymują w paszporcie rodowody- Świadectwa pochodzenia;

Wszystkie źrebięta niehodowlane (opisane po odsadzeniu) ze świadectwami pokrycia/unasienniania otrzymują w paszporcie kod rasowy 999 i typ (szlachetny, pogrubiony, zimnokrwisty, prymitywny, kuc lub koń mały) oraz rodowody z pieczątką „BEZ PRAWA WPISU DO KSIĘGI” na str. 1;

Wszystkie źrebięta niehodowlane (bez świadectw pokrycia/unasienniania) po dostarczeniu negatywnych wyników badań w kierunku nosacizny, niedokrwistości zakaźnej koni, i zarazy stadniczej otrzymują paszport z kodem 999 i typ (jw.) bez rodowodu tzn. jako NN, nawet w przypadku jeżeli klacz posiada rodowód.

 

Dokument zastępczy:

Zgodnie z art.17 rozporządzenia WE Nr. 504/2008 w przypadku gdy dokument identyfikacyjny wydany dla koniowatego został utracony, a tożsamość zwierzęcia nie może zostać ustalona,zamiast właściwego paszportu zostaje wydany ZASTĘPCZY DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY, który nieodwracalnie dyskfalifikuje koniowatego z łańcucha żywnościowego (dotyczy zarówno koni urodzonych przed dniem 1 lipca 2009 jak również koni urodzonych po tej dacie).
W odniesieniu do koniowatych, , urodzonych przed 30 czerwca 2009, które nie zostały zgłoszone do rejestru do 21 grudnia 2009 mają zastosowanie przepisy art. 17 ww rozporządzenia i należy traktować je jak zwierzęta, dla których dokument identyfikacyjny został utracony i nie można ustalić ich tożsamości. Dla takich koni zostanie wydany zastępczy dokument identyfikacyjny.

a tym samym nie będą mogły być wprowadzone do obrotu rzeźnego i poddane ubojowi !

 

Co zrobić aby uzyskać duplikat paszportu??

Duplikat paszportu wystawia Związek na którego terenie stacjonuje koń.
W celu uzyskania duplikatu paszportu właściciel konia powinien:
- skontaktować się z OZHK ok we Wrocławiu w celu zaczipowania konia
- złożyć/przygotować pisemny wniosek o wydanie duplikatu paszportu
(wniosek do pobrania w: Dokumenty i Druki ok
- zwrócić "stary paszport"do OZHK Wrocław lub oświadczyć o utracie paszportu
- uiścić opłatę
ok (Duplikat paszportu + Znakowanie konia (wszczepianie CHIPA) + Opłata za przesyłkę paszportu lub bezpłatny odbiór w biurze)

Jeśli właściciel nie był wpisany jako ostatni w paszporcie koniowatego na stronie 8 oraz nie został zarejestrowany w ogónopolskiej bazie koniowatych) powinien dodatkowo
- złożyć/przygotować umowę kupna sprzedaży lub zmianę właściciela ok

Zgodnie z art 16 rozporządzenia 504/2008/WE wystawienie duplikatu paszportu wiąże się z wyłączeniem zwierzęcia z łańcucha żywnościowego. Istnieje możliwość odstępstwa od w/w. W celu włączenia koniowatego do łańcucha żywnościowego właściciel w terminie 30 dni od zgłoszenia utraty paszportu powinien zwrócić się do lekarza opiekującego się zwierzęciem o uzupełnienie historii leczenia koniowatego w sekcji IX części III duplikatu paszportu, a następnie do powiatowego lekarza.

 

Co zrobić aby otrzymać duplikat paszportu PZHK-PZJ (wspólny paszport PZHK i PZJ)?

W celu wymiany właściciel konia powinien:
- skontaktować się z OZHKok we Wrocławiu w celu zgłoszenia konia do zaczipowania
- złożyć/przygotować pisemny wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla konia sportowego
(wniosek do pobrania w: Dokumenty i Druki ok)
- zwrócić "stary paszport"do OZHK Wrocław
- uiścić opłatę
ok

Nowy paszport, wystawiony przez właściwy Okręgowy/Wojewódzki Związek Hodowców Koni (OZHK/WZHK) wraz ze skserowanymi ze starego paszportu stronami dotyczącymi szczepienia i leczenia konia należy przedłożyć do rejestracji w biurze Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ), po uprzednim uzupełnieniu drugiego diagramu i opisu konia przez uprawnionego lekarza weterynarii z listy PZJ.


Zdarzenia z życia konia, które będą odnotowywane w paszporcie:

okUrodzenie - Właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia źrebięcia do OZHK, na terenie którego znajduje się źrebię i klacz-matka, najpóźniej w terminie 90 dni przed końcem roku, w którym urodziło się źrebię, bądź 90 dni przed ukończeniem przez źrebię 6 miesięcy, w zależności od tego, która z dat przypada później. W każdym z obu opisanych przypadków, źrebięta hodowlane muszą być zidentyfikowane przed odsadzeniem od matki. W paszportach koni niehodowlanych a także zgłoszonych po odsadzeniu od matki zostanie wbita pieczątka "BEZ PRAWA WPISU DO KSIĄG".

okZmiana właściciela (druk)- w paszporcie dokonywana jest na podstawie umowy kupna-sprzedaż - w przypadku braku w/w dokumentu na podstawie oświadczenia właściciela konia z podanym numerem PESEL i adresem. W oświadczeniu nowy właściciel podaje również dane poprzedniego właściciela. Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni. Poprzedni właściciel może przesłać na adres związku zgłoszenie zmiany właściciela w celu wyrejestrowania (...) Wzór wniosku do wydruku.

okMiejsce stacjonowania konia - prosimy o informowanie Okręgowego Związku Hodowców we Wrocławiu o przeniesieniu konia do innej stajni.

okWłaściciel konia jest zobowiązany do zgłoszenia w ciągu 7 dni faktu padnięcia, zgładzenia lub uboju konia (druk) i zwrócenia paszportu wraz z pokwitowaniem odbioru padliny do OZHK/WZHK, który wystawił paszport. W przypadku uboju konia w rzeźni, obowiązek poinformowania o tym fakcie OZHK i zwrócenia paszportu spoczywa na rzeźni.

okKoń, który został sprzedany za granicę (druk), musi być przekazany nabywcy wraz z paszportem. Prosimy o zawiadomienie o tym fakcie właściwy OZHK.

okKonie sprowadzone spoza UE, wyposażone w paszporty spełniające wymogi Unii Europejskiej powinny być zgłoszone przez OZHK do PZHK. Należy wymagać od właściciela konia/koniowatego zmiany właściciela wpisanej przez wystawcę paszportu, bądź umowy kupna-sprzedaży, bądź oświadczenia właściciela o nabyciu koniowatego z podaniem danych poprzedniego właściciela. W przypadku koni importowanych bez paszportu, dokument taki wystawia OZHK/WZHK, zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu Komisji (WE) 504/08 - Art. 8 „Identyfikacja przywożonych koniowatych”.

okKonie hodowlane sprowadzone z UE muszą posiadać paszporty z opisem graficznym, nawet jeżeli posiadają czytelny transponder.
W przypadku braku opisu graficznego w paszporcie koniowatego sprowadzonego z obszaru UE, właściciel zobowiązany jest uzyskać opis w tamtejszej księdze lub zgodę tamtejszej księgi na uzupełnienie opisu przez pracownika OZHK/WZHK.

  Powrót do góry